Algemene Voorwaarden

CompanyPass BV
Binckhorstlaan 36, unit C1.43
2516 BE Den Haag
www.companypass.nl
KVK NUMMER: 83041362
BTW NUMMER: NL862702318B01


Deel I.  Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Definities
In onze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Klant: Het bedrijf die CompanyPass BV opdracht geeft loyaliteitsconcepten, producten, diensten of tickets te leveren hetzij op basis van een koopovereenkomst tussen klant en CompanyPass BV hetzij namens een externe contentaanbieder.
CompanyPass BV: Onderneming welke zich met name heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling van loyaliteitsconcepten en loyaliteitsprogramma’s met als doel de relatie tussen de klant en haar medewerkers, leden of cliënten te verstevigen, alsmede een betrouwbare partner voor het met voordeel kopen bij aangesloten (web)winkels en het boeken van tickets van diverse contentaanbieders, waarbij de levering van de producten namens de contentaanbieder door CompanyPass BV wordt verzorgd.
Reseller/wederverkoper: Elk bedrijf welke goederen of concepten van CompanyPass BV aankoopt en verder doorverkoopt aan organisaties of aan consumenten.
Besteller/consument-klant/gebruiker: De medewerker, zakenrelatie of ander natuurlijk persoon, die het loyaliteitsconcept van de klant heeft ontvangen, die één of meerdere bestellingen plaatst (kosteloos of met korting) via de aangegeven website, gebruik makend van een persoonlijke inlogcode vóór de vervaldatum.
Consument: Een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Bestelling: Eén of meerdere producten, geschenken, cadeaubonnen, belevenissen, tijdschriften of donaties aan goede doelen, die de besteller bestelt binnen de loyaliteitsconcepten van CompanyPass BV.
Loyaliteitsconcepten: Diverse vormen van voordeel-/cadeauprogramma’s, waaronder begrepen maar niet beperkt tot CompanyPass.
CompanyPass cadeaucard: Keuzecadeau concept door CompanyPass BV uitgegeven aan de klant, waarbij de CompanyPass geladen wordt met een besteedbaar bedrag, te besteden op het platform van CompanyPass en bij de aangesloten winkels en webwinkels vóór de vervaldatum.
CompanyPass voordeelprogramma: Een voordeelprogramma, welke door CompanyPass BV in de vorm van een abonnement wordt aangeboden aan de klant waarbij de klant (handelend in de uitoefening van beroep, bedrijf of vereniging) de gelegenheid krijgt om haar medewerkers/leden tickets van culturele evenementen, accommodaties, overige vrijetijdsbestedingsproducten en producten bij aangesloten winkels met korting aan te bieden via de website https://app.companypass.nl/ of via een private label door middel van een unieke inlogcombinatie.
Private label: Een website waarbij één van de loyaliteitsconcepten van CompanyPass BV door CompanyPass BV wordt geëxploiteerd onder de merknaam en in look&feel van de klant.
Persoonlijke inlogcode en vervaldatum: Unieke combinatie van een persoonlijke toegangscode én vervaldatum die de besteller in staat stelt kosteloos of met korting een bestelling te plaatsen.
Contentaanbieder: Een onderneming welke als belangrijkste bedrijfsactiviteit de ontwikkeling en exploitatie van culturele evenementen, accommodaties en/of overige vrijetijdsbestedings- producten heeft, waaronder – maar niet uitsluitend – theatervoorstellingen, musea, tentoonstellingen, hotelarrangementen, restaurants, attractieparken, dierenparken, sportactiviteiten, producten etc.
E-ticket: Een digitaal ticket welke per e-mail wordt toegestuurd naar de besteller en middels een hyperlink wordt opgehaald. Het e-ticket geldt als toegangsbewijs en werkt door middel van een zogenaamde unieke barcode welke aan de ingang van de betreffende contentaanbieder wordt gescand.
Fysiek ticket: Een origineel fysiek ticket van de betreffende contentaanbieder, waardoor de besteller toegang krijgt tot het bedrijf van die contentaanbieder, besteld via de website van een van de loyaliteitsconcepten.
Cadeaubonnen: Kaarten met saldotegoed die door de besteller besteed kunnen worden bij de contentaanbieders van die bonnen.
iDEAL-betaling: Betaling middels de eigen internet bankiermethode van de klant of besteller.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst heeft de klant kennis genomen c.q. kunnen nemen van deze algemene voorwaarden. Door de aanschaf van CompanyPass heeft de klant onvoorwaardelijk ingestemd met de algemene voorwaarden van CompanyPass B.V. en zijn deze toepasselijk op de overeenkomst.
2. Deze voorwaarden zijn in de meest recente en vigerende versie gepubliceerd op www.companypass.nl. Op verzoek van de klant worden deze voorwaarden kosteloos toegezonden.
3. Deze algemene voorwaarden van CompanyPass BV zijn met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant onvoorwaardelijk van toepassing op alle transacties tussen CompanyPass BV en de klant, tenzij schriftelijk andere voorwaarden met de klant zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor de betreffende overeenkomst, waarbij de wijziging is overeengekomen.
4. CompanyPass BV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de algemene voorwaarden zoals deze golden op de datum, vermeld op de datum van de afgesloten koopovereenkomst.
5. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden dan wel van de overeenkomst tussen CompanyPass BV en de klant nietig zou blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden c.q. de overeenkomst volledig van kracht. CompanyPass BV zal (een) nieuwe bepaling(en) formuleren en hanteren ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige/vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
6. Naast de algemene bepalingen van Deel I gelden voor de gebruikers, specifieke gebruiksvoorwaarden (Deel II).

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes opgemaakt door CompanyPass BV zijn vrijblijvend en gelden gedurende drie maanden, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten (zoals administratiekosten), tenzij anders aangegeven.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht CompanyPass BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Indien de aanvaarding (zelfs op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is CompanyPass BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CompanyPass BV anders aangeeft.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten of opdrachten.
6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft CompanyPass BV het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 4 – Overeenkomst CompanyPass voordeelprogramma
1. Gedurende de looptijd van de contractperiode met betrekking tot het CompanyPass voordeelprogramma verplicht CompanyPass BV zich tenminste eenmaal per maand een nieuwsbrief uit te geven voorzien van aanbiedingen van contentaanbieders.
2. Gedurende de contractperiode krijgen de medewerkers, leden of cliënten van de klant toegang tot de exclusieve website https://app.companypass.nl/, (of via een private label) door gebruikmaking van een unieke inlogcombinatie voorzien van een persoonlijk wachtwoord. Voor het gebruik van deze website gelden gebruikersvoorwaarden, welke onderdeel uitmaken van deze specifieke algemene voorwaarden.
3. De overeenkomst wordt automatisch per jaar verlengd, tenzij anders overeengekomen.
4. Abonnementen gelden tot wederopzegging, tenzij anders overeengekomen.
5. Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de abonnementsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
6. Het abonnementstarief per periode is afhankelijk van het aantal werknemers/leden van de klant. De klant verplicht zich hierover telkens juiste informatie te verschaffen aan CompanyPass. CompanyPass BV is gerechtigd de prijzen van de overeenkomst jaarlijks aan te passen op basis van het actuele aantal werknemers, leden of cliënten.
7. CompanyPass BV is gerechtigd de prijzen van abonnementen jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijsindex van het CBS op jaarbasis, meest recente reeks alle huishoudens.
8. CompanyPass BV is, naast in lid 7 benoemde prijsaanpassing, gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. Zij zal de klant zo mogelijk tenminste twee maanden voor het intreden van de wijzigingen schriftelijk op de hoogte stellen. De klant is alsdan gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de verhoging plaatsvindt, mits de opzegging geschiedt vóórdat de verhoging intreedt.
9. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na gebruikmaking van de betreffende diensten van CompanyPass BV dan wel na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan CompanyPass BV. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CompanyPass BV in staat is adequaat te reageren.
10. Indien een klacht gegrond is, zal CompanyPass BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
11. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is zal CompanyPass BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 5 – Facturering en betaling
1. De betaling inclusief alle bijkomende kosten, zoals verzendkosten buitenland, dient vooraf aan de feitelijke aflevering van de bestelling c.q. de loyaliteitsconcepten door de klant aan CompanyPass BV te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De overeengekomen vergoeding voor het loyaliteitsconcept wordt per jaar vooraf in rekening gebracht en door de klant tijdig voldaan.
3. Betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum doch uiterlijk zeven dagen voor openstelling van de webshop door de klant integraal te geschieden zonder mogelijkheid van verrekening, compensatie of korting.
4. CompanyPass BV behoudt zich het recht voor de webshop niet open te stellen indien niet (tijdig) aan de betalingsverplichting is voldaan.
5. Indien de klant niet tijdig tot betaling overgaat is CompanyPass BV gerechtigd de wettelijke handelsrente ex artikel 7: 119a BW op de bedrijfsmatige klant te verhalen, dan wel de wettelijke rente ex artikel 7: 119 BW op de consument-klant, beide rentes te berekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling.
6. Bij het overschrijden van de bedongen betalingstermijn is de klant zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim.
7. CompanyPass BV is gerechtigd alle buitengerechtelijke incassokosten op de klant te verhalen.
8. Indien er naar het oordeel van CompanyPass BV gegronde reden bestaat om te vrezen dat de klant zijn (betalings-)verplichtingen jegens CompanyPass BV niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen is de klant verplicht om, op eerste verzoek van CompanyPass BV, terstond de nodige actie te ondernemen om op zo kort mogelijke termijn genoegzame en in de door CompanyPass BV gewenste vorm, zekerheid te (kunnen) stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings-) verplichtingen. De gestelde zekerheid dient in redelijke verhouding te staan tot de na te komen (betalings-) verplichtingen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
1. CompanyPass BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en/of de informatie te kunnen raadplegen.
2. Daarnaast is CompanyPass BV niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie of artikelen die door middel van de betreffende website van het loyaliteitsconcept verkregen zijn noch voor gegevens die door de contentaanbieder onjuist of onvolledig is verstrekt.
3. CompanyPass BV noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke klant of besteller of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
4. Meer specifiek wordt de aansprakelijkheid voor CompanyPass BV uitdrukkelijk uitgesloten voor het niet kunnen benutten van bestellingen bij derde-aanbieders door de klant c.q. de besteller (zoals cadeaubonnen en belevenissen), doordat die aanbieders wegens faillissement of opheffing de diensten of producten niet meer kunnen leveren.
5. Onverminderd het vorenstaande is CompanyPass BV in ieder geval nimmer aansprakelijk wegens niet-, of niet tijdige levering, voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d., in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), indien de klant of besteller zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt, voor bedrijf- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CompanyPass BV of haar ondergeschikten.
7. Indien CompanyPass BV om welke reden dan ook geen beroep kan doen op voormelde uitsluitingen van aansprakelijkheid voor directe/indirecte schade, die klant dan wel de besteller aantoonbaar heeft geleden, zal de totale schade van CompanyPass BV jegens klant dan wel besteller uit hoofde van de met de klant gesloten overeenkomst in geen enkel geval hoger zijn dan de koopprijs dan wel de waarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
• De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CompanyPass BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan CompanyPass BV toegerekend kunnen worden;
• Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 7 – Niet-toerekenbare tekortkomingen
1. CompanyPass BV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van CompanyPass BV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, technische en/of telecommunicatiefactoren gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. CompanyPass BV heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten.
4. CompanyPass BV is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
5. In geen geval is CompanyPass BV gehouden aan klant of besteller enige boete of schadevergoeding te betalen in geval van overmacht.
6. CompanyPass BV behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
7. CompanyPass BV heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de wederpartij recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 8 – Tussentijdse beëindiging overeenkomst
1. CompanyPass BV is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, wanneer de klant dan wel CompanyPass BV in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement is ingediend of indien de klant dan wel CompanyPass BV zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet, staakt of ontbindt.
2. CompanyPass BV is voorts bevoegd de overeenkomst de overeenkomst te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten, indien:
• De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt (na een schriftelijke ingebrekestelling waarin de klant in de gelegenheid wordt gesteld binnen vijf werkdagen alsnog na te komen, voor zover dat nog mogelijk is, tenzij er sprake is van wanbetaling, zie artikel 13 lid 5);
• Na het sluiten van de overeenkomst CompanyPass BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
• De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
3. CompanyPass BV is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CompanyPass BV op de klant direct opeisbaar. Indien CompanyPass BV de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. CompanyPass BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
6. Indien CompanyPass BV aan de klant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de klant gehouden het geleverde binnen veertien dagen na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de klant deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten (waaronder die van vervanging en alle buitengerechtelijke kosten) voor zijn rekening.


Artikel 9 – Overdracht
1. Het is de klant niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CompanyPass BV, rechten en/of verplichtingen die hij aan de overeenkomst ontleent (geheel of gedeeltelijk) over te dragen dan wel in gebruik af te staan aan een derde.
2. CompanyPass BV kan haar rechtsverhouding tot de klant en de afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die de klant aan die rechtsverhouding ontleent wel aan een derde overdragen, waartoe de klant nu reeds haar uitdrukkelijke toestemming verleent.


Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten
1. CompanyPass BV behoudt het intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot alle loyaliteitsconcepten, het daarbij gehanteerde woord- en beeldmerk, logo’s, kleurstellingen, gegevens, resultaten, instructies, rapporten, documentatie, de informatie die daarin is vervat, software en/of technische applicaties alsmede de bevoegdheden en rechten die CompanyPass BV toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Met de overeenkomst tussen CompanyPass BV en de klant is nimmer een overdracht van enig auteursrecht, intellectueel eigendomsrecht of daaruit voortvloeiende persoonlijkheidsrechten beoogd.
3. Indien CompanyPass BV aan de klant informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt zal zij er alles aan doen met de huidige middelen en stand der techniek de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij te laten zijn van virussen en defecten.
4. Alle door CompanyPass BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CompanyPass BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. CompanyPass BV behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
6. De klant verleent uitdrukkelijk toestemming aan CompanyPass BV om de naam én logo van de klant te mogen gebruiken als referentie op uitingen van CompanyPass BV zoals haar website, in brochures, in advertenties en alle andere marketing uitingen.


Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door CompanyPass BV geleverde zaken (daaronder eventueel begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz.) blijven eigendom van CompanyPass BV, totdat de klant aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, op enige andere wijze te bezwaren of te verwerken, door te verkopen, als betaalmiddel te gebruiken dan wel op ander wijze te exploiteren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht CompanyPass BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


Artikel 12 – Geheimhouding
1. CompanyPass BV en diens wederpartijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CompanyPass BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en CompanyPass BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is CompanyPass BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling jegens de klant en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 13 – Toepasselijk recht & bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen CompanyPass BV en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij CompanyPass BV er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 


Deel II Gebruikersvoorwaarden


Naast de algemene voorwaarden van Deel 1 zijn specifieke bepalingen van toepassing voor de gebruikers van het platform.


Artikel 1 – Disclaimer
1. De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het CompanyPass voordeelplatform.
2. Gebruik van het platform is afhankelijk van uw instemming met deze gebruiksvoorwaarden. Door zich te registreren en in te loggen op het voordelenplatform, geeft de gebruiker aan dat hij/zij ermee instemmen gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden in deze gebruiksvoorwaarden.


Artikel 2 – Toegang tot en gebruik van het voordelenplatform
1. De persoonlijke inloggegevens geven geen ander persoon dan de gebruiker het recht om het respectieve voordelenplatform te gebruiken.
2. Voor de registratie is een permanent e-mailadres vereist.
3. De medewerker verbindt zich ertoe het volgende geheim te houden en / of misbruik van het volgende te voorkomen: Persoonlijke inloggegevens, kortingsbonnen en promotiecodes.
4. In geval van verlies ontvangt de gebruiker nieuwe persoonlijke inloggegevens.
5. In geen geval mag de gebruiker de via het platform verkregen voordelen gebruiken om de scherp geprijsde producten of diensten die hij heeft verworven door te verkopen, in het bijzonder via online veilingen en dergelijke.
6. In geval van contractbreuk kan de toegang van de gebruiker onmiddellijk worden beëindigd.
7. Bij het verlaten van de onderneming moet de gebruiker ervoor zorgen dat zijn/haar account wordt verwijderd. Dit heeft geen invloed op de mogelijkheid dat de beheerder (s) de toegang op elk gewenst moment kunnen intrekken. In geval van twijfel kan het verdere gebruik van het voordelenplatform afhankelijk gemaakt worden van de presentatie van een bewijs van tewerkstelling.


Artikel 3 – Bestelling plaatsen
1. De besteller heeft een inlogcode nodig om een bestelling te kunnen plaatsen. Inlogcodes zijn beperkt geldig.
2. CompanyPass BV is niet aansprakelijk voor fouten die de besteller tijdens het plaatsen van de bestelling heeft gemaakt bij het invullen van de bestelvelden.
3. Persoonsgegevens van de besteller voor aflevering van de order geschiedt door middel van batchverwerking, wat inhoudt dat de ingevoerde persoonsgegevens van de besteller bij de bestelling rechtstreeks worden overgenomen zonder inmenging en controle van CompanyPass BV.
4. Als plaats/e-mailadres van de levering gelden de gegevens die de besteller tijdens het plaatsen van de bestelling aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
5. Alle bestellingen zullen worden geleverd zolang de voorraad strekt.

Artikel 4 - herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van e-tickets/vouchers en de aanmelding van groepsreizen zien klanten af van hun herroepingsrecht. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om de aankoop te annuleren of te retourneren nadat deze is voltooid. Bij groepsreizen wordt er geadviseerd om een annuleringsverzekering af te sluiten. 


Artikel 5 – Verzendkosten
1. Verzendkosten van de bestellingen binnen Nederland zijn verwerkt in de aanbieding, tenzij anders vermeld op de aangegeven website.
2. Verzendingen buiten Nederland geschieden uitsluitend op aanvraag door de klant en zijn te allen tijde voor rekening van de klant.


Artikel 6A – Levertijd
1. Na ontvangst van de bestelling zal CompanyPass BV binnen 48 uur leveren, tenzij anders is aangegeven op het platform. Echter alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. In geval van drukke perioden kan de levertijd worden verlengd zonder dat dit kan leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.
2. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de klant of de besteller nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens CompanyPass BV. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van CompanyPass BV of haar leidinggevend personeel.


Artikel 6B – Levering producten
1. De bestelling wordt bij de besteller op het door hem/haar opgegeven afleveradres afgeleverd via een externe vervoerder.
2. Wanneer de bestelling niet bij de besteller afgeleverd kan worden, wordt de bestelling standaard bij de buren aangeboden. De besteller ontvangt hiervan een notificatie in de brievenbus. Het pakket wordt vier keer op deze manier aangeboden waarvan twee keer ’s avonds. Indien het in die vier keer niet is gelukt het pakket af te leveren wordt het retour gestuurd naar het distributiecentrum van CompanyPass BV. CompanyPass BV neemt vervolgens contact op met de besteller.
Artikel 6B – Levering fysieke tickets, e-tickets en cadeau cards
De bestelling wordt bij de besteller geleverd als fysiek ticket, cadeau card of e-ticket. Dit wordt per aanbieding aangegeven op de betreffende website.
1. De fysieke tickets en cadeau cards worden bij de besteller op het door hem/haar opgegeven afleveradres afgeleverd via een extern postorderbedrijf.
2. Fysieke tickets en cadeau cards welke door CompanyPass BV verzonden worden, zitten in een blanco envelop voorzien van porto en adressering van de besteller. Op de achterzijde van de envelop is de postcode en het huisnummer van CompanyPass BV gedrukt.
3. E-tickets worden naar de besteller toegestuurd op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. De e-tickets zijn uit de ontvangen e-mail, via een hyperlink, op te halen door de besteller.


Artikel 7 – Nalevering
CompanyPass BV is niet tot nalevering van bestellingen gebonden indien deze door haar of haar leveranciers c.q. contentaanbieders uit productie zijn genomen of om enige andere reden uit het verkoopprogramma zijn vervallen.


Artikel 8 – Mededelingsplicht
1. Indien de bestelling niet (meer) leverbaar is, zal CompanyPass BV de besteller zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen 30 dagen, hiervan in kennis stellen.
2. Indien mogelijk wordt een alternatief door CompanyPass BV aangedragen. De besteller heeft de vrije keuze het alternatief te aanvaarden of te weigeren. De besteller heeft in geval van weigering nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding of enige andere actie jegens CompanyPass BV.
3. Bij weigering van het alternatief zal de inlogcode van de besteller gereactiveerd worden, zodat de besteller een nieuwe bestelling kan plaatsen.


Artikel 9 – Reclames beschadigde, defecte of niet ontvangen bestellingen
1. De besteller is verplicht het geleverde c.q. de verpakking direct na ontvangst te controleren op gebreken.
2. Reclames in verband met een eventueel beschadigde ontvangst, defect ontvangen of verkeerd verzonden bestelling, dienen binnen 24 uur na ontvangst bij CompanyPass BV per e-mail (klantenservice@companypass.nl) te zijn ingediend.
3. In de e-mail moet vermeld worden: het ordernummer, achternaam en adresgegevens, naam (en merk) van het bestelde artikel en een gedetailleerde beschrijving van het onderdeel dat kapot is of dat ontbreekt.
4. Reclameren van niet ontvangen fysieke tickets, fysieke cadeaubonnen, fysieke cadeau cards, traditioneel pakket of producten is uitsluitend mogelijk binnen veertien dagen na de maximale leveringstermijn van de betreffende tickets/producten. Na deze termijn is reclameren van niet ontvangen bestelling niet mogelijk.
5. Reclameren van niet ontvangen digitale bestellingen (e-tickets, digitale cadeau cards, digitale cadeaubonnen) is uitsluitend mogelijk indien de e-mail, met hyperlink naar de e-tickets, niet ontvangen is op het de besteller ingevulde e-mailadres bij het plaatsten van de bestelling. Indien de e-mail in de spamfilter terecht is gekomen of er een foutief e-mailadres ingevuld is door de besteller, is CompanyPass BV niet aansprakelijk en kan er door de besteller niet gereclameerd worden.
6. CompanyPass BV beoordeelt binnen vijf werkdagen de reclame.
7. Indien de reclame door CompanyPass BV gegrond bevonden is, geeft CompanyPass BV schriftelijk aan naar welk adres de bestelling retour verzonden dient te worden. De bestelling dient in de originele verpakking, inclusief een kopie van de bestelling te worden opgestuurd naar CompanyPass BV.
8. CompanyPass BV aanvaardt teruggezonden producten slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk heeft ingestemd.
9. Elke aanspraak vervalt indien de reclamering later dan 24 uur na ontvangst van de bestelling kenbaar is gemaakt aan CompanyPass BV.
10. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, leveren geen grond voor reclamering op.


Artikel 10 – Garantievoorwaarden
Op de bestelling (met uitzondering van cadeaubonnen, e-tickets, cadeau cards, belevenissen, tijdschriften of donaties aan goede doel) zit standaard twaalf maanden garantie. De garantieprocedure is als volgt:
1. Klacht melden: Een klacht dient per e-mail (klantenservice@companypass.nl) binnen de garantietermijn met een uitgebreide omschrijving aan CompanyPass BV kenbaar te worden gemaakt. (Het product niet terugzenden).
2. Klacht behandeling: CompanyPass BV beoordeelt de klacht.
3. Informeren afhandeling klacht: Binnen tien werkdagen wordt de besteller door CompanyPass BV geïnformeerd of de klacht gegrond bevonden is, over de wijze van terugzenden, het retouradres en verdere afhandeling van de klacht.


Artikel 11 – Helpdesk/klantenservice
1. De telefonische helpdesk/klantenservice van CompanyPass BV is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.
2. Naast telefonische ondersteuning kan de klant of besteller ook een e-mail sturen naar de helpdesk/klantenservice van CompanyPass BV (klantenservice@companypass.nl). CompanyPass BV streeft ernaar binnen twee werkdagen e-mails te beantwoorden.


Artikel 12 – Annulering overeenkomst besteller/consument-klant
1. Indien en voor zover sprake is van een koop op afstand op grond van de wet met een klant zijnde een natuurlijk persoon in de vorm van een consument, consument-klant/besteller (niet zijnde een bedrijf) geldt een bedenktijd van veertien dagen na ontvangst van de bestelling van de dienst, binnen welke termijn deze klant de overeenkomst met CompanyPass BV schriftelijk kan ontbinden via een formulier welke deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden, tenzij de bestelling een cadeaubonnen, e-ticket, cadeau card, belevenis, tijdschriften, traditioneel pakket, donatie aan goed doel of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft zoals logies, vervoer, reis, losse tijdschriften (geen abonnementen), een cadeau concept op maat, de verzegeling is verbroken of een dienst betreft waarvan de uitvoering is begonnen binnen de herroepingstermijn. In dit laatste geval wordt de consument, consument-klant/besteller geacht uitdrukkelijk af te zien van de bedenktijd na acceptatie van deze algemene voorwaarden, zoals reeds tijdens het plaatsen van de bestelling geaccepteerd zijn.
2. CompanyPass BV zal na schriftelijke ontbinding door de consument-klant/besteller contact opnemen, waarna de bestelling binnen veertien dagen geretourneerd kan worden aan CompanyPass BV. Kosten zijn voor rekening van de consument-klant/besteller. Na ontvangst waarvan CompanyPass BV binnen veertien dagen overgaat tot gehele of gedeeltelijke (voor zover er sprake is van gebruik/verbruik) terugbetaling van de koopprijs.


Artikel 13 – Aansprakelijkheid
1. CompanyPass BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en/of de informatie te kunnen raadplegen.
2. Daarnaast is CompanyPass BV niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie of artikelen die door middel van de betreffende website van het loyaliteitsconcept verkregen zijn noch voor gegevens die door de contentaanbieder onjuist of onvolledig is verstrekt.
3. CompanyPass BV noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke klant of besteller of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
4. Meer specifiek wordt de aansprakelijkheid voor CompanyPass BV uitdrukkelijk uitgesloten voor het niet kunnen benutten van bestellingen bij derde-aanbieders door de klant c.q. de besteller (zoals cadeaubonnen en belevenissen), doordat die aanbieders wegens faillissement of opheffing de diensten of producten niet meer kunnen leveren.
5. Onverminderd het vorenstaande is CompanyPass BV in ieder geval nimmer aansprakelijk wegens niet-, of niet tijdige levering, voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d., in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), indien de klant of besteller zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt, voor bedrijf- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CompanyPass BV of haar ondergeschikten.
7. Indien CompanyPass BV om welke reden dan ook geen beroep kan doen op voormelde uitsluitingen van aansprakelijkheid voor directe/indirecte schade, die klant dan wel de besteller aantoonbaar heeft geleden, zal de totale schade van CompanyPass BV jegens klant dan wel besteller uit hoofde van de met de klant gesloten overeenkomst in geen enkel geval hoger zijn dan de koopprijs dan wel de waarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
• De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CompanyPass BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan CompanyPass BV toegerekend kunnen worden;
• Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Artikel 14 – Toepasselijk recht & bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen CompanyPass BV en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij CompanyPass BV er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.